Algemene Voorwaarden

Fijn dat je er bent! Het is belangrijk om de algemene voorwaarden door te lezen.
Zo weet je waar je aan toe bent.
Mocht je vragen hebben over wat je hier leest.
Stuur ons dan even een mailtje 😉

Download hier de algemene voorwaarden

Artikel 01 Betaling

a. De betaling van je lidmaatschap los je maandelijks af middels SEPA automatische incasso. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan Sportinstituut Sloote & Thompson gemachtigd is te incasseren.

b. De inschrijfkosten alsmede het eventuele pro-rata bedrag zoals genoemd in artikel 4c dient contant te worden voldaan voor het eerste bezoek.

c. De verschuldigde contributie wordt per maand (52x weektarief / 12 maanden = maandtarief) automatisch aan het begin van de maand geïncasseerd.

d. Bij een tweede herinnering wordt €20 aan wettelijke incasso in rekening gebracht.

e. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door Sportinstituut Sloote & Thompson gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Sportinstituut Sloote & Thompson moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten lasten van jou als lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

Artikel 02 Beeindigen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door jou als lid per email (info@sloote-thompson.nl) danwel per brief (Sportinstituut Sloote & Thompson, Groeneveen 91 D, 1103 EG Amsterdam Zuidoost). Danwel via de website (Opzeggen). Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: voor- en achternaam lid, geboortedatum en adres. Als het lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Sportinstituut Sloote & Thompson is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur.

b.  Indien het lidmaatschap is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

c. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

ere

Artikel 03 Deactiveren van lidmaatschap

Indien je als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 2 maanden worden gedeactiveerd. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode.

Artikel 04 Ingang lidmaatschap

a. Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien je lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 12 maanden. Als de 1e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 7 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien je binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Sportinstituut Sloote & Thompson naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

b. Voor de sportlessen kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, bestaat er de mogelijkheid dat u als lid op een wachtlijst kan worden geplaatst.

c. Sportinstituut Sloote & Thompson behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw lid wenst te worden, met uitzondering van het maandelijks opzegbare lidmaatschap, waarbij het inschrijfgeld niet opnieuw behoeft te worden voldaan indien je opnieuw lid wenst te worden binnen een jaar na de einddatum van de laatste overeenkomst van het betreffende lid.

Artikel 05 Ingang bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van een week (7 dagen) na ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 06 Lidmaatschap strikt persoonlijk

Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 07 Openingstijden en tarieven

Sportinstituut Sloote & Thompson is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Sportinstituut Sloote & Thompson zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.

Artikel 08 Orde / instructievoorschriften

a. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

b. Leden dienen zich te houden aan de door Sportinstituut Sloote & Thompson (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Sportinstituut Sloote & Thompson gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 09 Risico en aansprakelijkheid

a.  Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Sportinstituut Sloote & Thompson, is geheel voor eigen risico van het lid.

b. Sportinstituut Sloote & Thompson en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid.

c. Je zal zowel Sportinstituut Sloote & Thompson als haar medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. Sportinstituut Sloote & Thompson aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 10 Conformering overeenkomst

a. Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Sportinstituut Sloote & Thompson opgestelde algemene voorwaarden en in de club gestelde huisregels na te leven. Sportinstituut Sloote & Thompson is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Sportinstituut Sloote & Thompson te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

b. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportinstituut Sloote & Thompson aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.